AYT July 2011

Location: Antalya AYT
Date: July 2011